Vägen mot Hållbar IT: strategier och insikter från CIO:er under 2023

Under året har vi haft möjlighet att träffa över 250 CIO:er för att diskutera hur man på bästa sätt kan möta och arbeta med de möjligheter och utmaningar som finns inom hållbar IT. Med syfte att öka kunskap och samarbete mellan CIO:er har fokus legat på erfarenhetsutbyten för att inspirera till strategier som kan leda IT-organisationen till att bli mer hållbar. Det är tydligt att det här är ett område som prioriteras högt av CIO:er, samtidigt som många är nya inför utmaningarna och komplexiteten som det innebär. 

Vi har summerat de områden som varit centrala för CIO:er under året för att dela de insikter, erfarenheter och lösningar som setts som extra betydelsefulla i arbetet för att främja en framtid inom hållbar IT.

Första steget – börja med en baseline 

Att bygga en baseline ses som en av de absolut viktigaste grundbultarna i arbetet med hållbar IT. Det handlar primärt om att skapa en gemensam grundförståelse för var organisationen står idag, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att rikta arbetet framåt åt rätt håll. När hela bolaget, och i synnerhet IT-organisationen, står på en gemensam grund är det dessutom möjligt att utveckla tydlig kommunikation som ökar medvetenhet och engagemang för att initiera och stötta hållbarhetsinsatser. 

Höja kunskapen i organisationen

En gemensam utmaning för samtliga CIO:er vi mött är att kunskapen om IT-branschens klimatpåverkan är för låg. Det finns generellt sett en låg kännedom om vad hållbar IT är och vilka lågt hängande frukter som varje IT-organisation kan arbeta med för att påverka i positiv riktning. Att höja medvetenheten är därför en viktig förutsättning för att engagera och involvera medarbetare, för att på så sätt kunna stärka dessa frågor i organisationen. 

Förankring och ledning 

Att skapa förankring i koncernledningen ses som en av succéfaktorerna för att få utrymme och stöd att på riktigt kunna prioritera hållbar digitalisering. En annan succéfaktor är att det behöver finnas ett samarbete mellan hållbarhetschef och CIO för att gemensamt kunna påverka i organisationen. Det behöver även finnas en strategi för hur hållbarhetsarbetet ska ledas, både i organisationen som helhet och inom IT. Flera företag väljer att centralisera hållbarhetsarbetet, andra decentralisera och vissa väljer att bygga en specifik task force med fokus på frågorna. Det är tydligt att det finns för- och nackdelar med alla tillvägagångssätt. Läs mer om olika sätt att organisera arbetet här.

Koppla ihop affärsvärde och hållbarhet

Ett av de mest effektiva sätten för att driva och motivera resursfördelning för hållbar IT, är att visa hur det kan optimera och stötta kärnverksamheten. Det handlar bland annat om att konkret kunna definiera vilka positiva resultat som genereras av de initiativ som drivs inom området, och hur dessa har en effekt på organisationens övergripande affärsverksamhet. Genom att belysa synergier och fördelar skapas en motiverande grund för att kunna tilldela resurser och stöd till hållbarhetsarbetet inom IT, vilket stärker organisationens hållbarhetsengagemang i sin helhet och i sin tur skapar en win-win-effekt. 

AI & Hållbarhet

Det går inte att summera 2023 utan att nämna AI och hållbarhet, då det har det varit en av de frågor som varit allra mest i ropet under året. En uppenbar utmaning inom AI-utvecklingen är den betydande energiförbrukning för träning, drift och implementering av AI-system, vilket av varje CIO måste balanseras mot det värde som AI-system förväntas generera. Idag ligger det en förväntan från verksamheten hos många CIO:er att implementera AI, men det finns inte alltid en idé om vad målet eller syftet med AI ska vara. Några av de viktigaste key take awaysen från höstens CIOCO2 Connect på temat AI är att starta smått, använda sig av mindre AI-modeller och att noga överväga om valet att köpa eller bygga eget är det smartaste. Ta del av hela summeringen från höstens CIO Connect om AI & Hållbarhet här.

Blicken framåt – det kan vi vänta oss av 2024

Sammanfattningsvis har 2023 varit ett år där medvetenheten om ICT-branschens påverkan på klimatet har ökat, och hållbarhet klättrat högre upp på CIO:ers agenda. Under nästa år är många överens om att det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer att vara ett av de områden som förväntas kräva extra mycket fokus och kraft. Ett annat fokus som i princip alla är överens om är den fortsatt snabba utvecklingen av AI och hur man som CIO kan navigera och nyttja AI utan att öka bolagets klimatavtryck.

Inom CIOCO2-initiativet ser vi fram emot att fortsatt bidra till att öka branschens förståelse för ICT-sektorns klimatpåverkan, utöka samverkan mellan CIO:er och stötta ännu fler IT-organisationer med att kickstarta arbetet inom hållbar IT.Datacenters klimatavtryck – hur väljer vi hållbart?