Vad är egentligen Scope 1, 2 och 3?

När det gäller företags ansvar och insatser för att minska sin påverkan på miljön, har begreppen Scope 1, 2 och 3 blivit allt mer relevanta. Dessa termer kommer från Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) som är den mest vedertagna standarden för att förstå, identifiera och beräkna företags utsläpp av växthusgaser och sin tur kunna genomföra riktade insatser för att minska utsläpp. Utsläppen består primärt av växthusgaserna Koldioxid CO2, Metan CH4 och Lustgas N20 som alla bidrar till växthuseffekten och de pågående klimatförändringarna.

När det gäller att applicera begreppen Scope 1, 2 och 3 på IT så innebär det att undersöka och hantera miljöpåverkan som är kopplade till IT-relaterade aktiviteter inom en organisation. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom IT kan Scope 1, 2 och 3 beskrivas på följande sätt: 

Scope 1 (Direkta utsläpp): Hit räknas de direkta utsläppen från IT-aktiviteter som ägs eller kontrolleras av en organisation. Exempel på Scope 1-utsläpp inom IT kan vara från bränsleförbrukning i företagets egna fordonsflotta eller utsläpp från industriella processer för tillverkning av IT-utrustning.Genom att effektivisera energianvändningen och byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, till exempel genom ett skifte till elbilar kan Scope 1-utsläppen sänkas/reduceras

Scope 2 (Indirekta utsläpp): Scope 2-utsläpp inom IT avser de indirekta utsläppen från den energi som används för att driva IT-verksamheten. Detta inkluderar utsläpp som genereras vid produktionen av el, värme eller ånga som till exempel används av datacenter och kontorslokaler. Genom att köpa förnybar energi eller producera egen förnybar energi kan organisationer minska sina Scope 2-utsläpp inom IT och bidra till en renare energiförsörjning.

Scope 3 (Övriga indirekta utsläpp): Scope 3-utsläpp inom IT täcker de bredare indirekta utsläppen som uppstår längs hela värdekedjan, och som inte täcks av Scope 1 eller 2. Detta inkluderar till exempel utsläpp från tillverkning och distribution av IT-utrustning, hantering av elektroniskt avfall (e-avfall) och även resor och transporter relaterade till IT-verksamheten. Att välja leverantörer och tillverkare med hållbarhetskriterier, främja återanvändning och återvinning av IT-utrustning samt optimera transportlogistik kan bidra till att minska Scope 3-utsläpp inom IT.

Genom att utnyttja Scope 1, 2 och 3 för att analysera hur IT-relaterade verksamheter påverkar vår miljö skapar vi möjligheter att minska utsläppen. Genom att identifiera och reducera utsläppen från dessa IT-relaterade aktiviteter kan organisationer spela en betydelsefull roll i kampen mot klimatförändringar och främja en mer hållbar samt ansvarsfull användning av teknologi.

Är du nyfiken på GHG Protocol och fortsatt läsning om Scope 1, 2, 3? Läs mer härUppenbar win-win när affärsnytta, innovation och hållbarhet går hand i hand