Samarbete mellan IT och Hållbarhetsavdelningen, en nödvändighet

Inom den digitala världen står CIO:er inför en omvälvande period, där samarbetet med hållbarhetsavdelningen blir alltmer avgörande för framgång. I och med de nya reglerna för hållbarhetsrapportering (CSRD) ökar pressen på företag att förstå sina utsläpp och sin mognadsnivå inom hållbar IT. På en av våra senaste nätverksträffar delade 15 CIO:er från Svenskt Näringsliv sina erfarenheter och insikter om hur detta partnerskap formar sig och dess påverkan på framtiden. Eventet inleddes med en presentation av CIO Mikael Franzén och Hållbarhetsspecialist Robert Tidblom från Svenska Spel, som delade sin framgångsresa i ämnet. Nedan har vi samlat de ämnen som diskuterades:

Uppstartsfas och Systemstöd:

Många IT-organisationer befinner sig i uppstartsfasen av samarbetet med hållbarhetsavdelningar, särskilt när det gäller CSRD-rapportering. Diskussionerna rörde valet av systemstöd för denna rapportering, och fördelarna inkluderade ökad spårbarhet och enklare översyn av data. Å andra sidan betonades nackdelarna av en omogen marknad och ofullständiga systemlösningar, vilket kan leda till vissa svårigheter och utmaningar enligt deltagarna.

Utforskande Fas och Rapporteringsbehov:

Många befinner sig i en utforskande fas, där övergången av data från IT till hållbarhetsavdelningen diskuteras intensivt. Att inkludera utsläpp från varor och tjänster i “hardware asset registry” framstod som ett konkret steg mot ökad spårbarhet och förenklad rapportering. I diskussionen fanns även en samsyn kring att nuvarande regelverk utgör en positiv möjliggörare för att accelerera hållbarhetsarbetet inom IT. Förväntningarna är att detta kommer att förändra hela branschen under de kommande åren.

Kultur och Ledarskap:

Flera deltagare lyfte fram vikten av att integrera hållbarhetsaspekter i företagskulturen och ledarskapet. Att göra hållbarhetsarbete till en central del av arbetssätt, beslut och processer inom IT-organisationen ansågs vara avgörande för verklig förändring. Hållbar IT är en fråga där även engagemang från medarbetarna kan vara nyckeln till framgång. Att hitta och stödja hållbarhetsambassadörer, de som redan brinner för ämnet, ansågs vara ett effektivt sätt att skapa en förändringskultur inom organisationen.

Vägen Framåt:

Slutsatsen var tydlig – hållbarhetsresan för IT har bara börjat. CIO:er uppmanas att se detta som en möjlighet att skapa värde, inte bara i form av hållbarhet utan även affärsmöjligheter. Att inspirera och engagera som ledare, samtidigt som man bygger en smidig IT-arkitektur för rapportering, betonades som viktiga strategier på den fortsatta resan. Vikten av att agera snarare än fastna i detaljer underströks också i diskussionerna, samt att fokusera på beteendeförändring och verkligt samarbete mellan funktioner och organisationer.Att påbörja arbetet med hållbar IT: Lärdomar från ledande CIO:er