CIO ASSA Abloy: "Det viktigaste är att börja"

På CIOCO2-konferensen i november 2022 delade Niklas Sundberg SVP & CIO ASSA Abloy Global Solution med sig av lärdomar från sitt eget arbete med att sätta en hållbar IT-strategi för bolaget. Vid sidan av sin roll som SVP och CIO på Assa Abloy har Niklas dessutom skrivit boken ”Sustainable IT Playbook for Technology Leaders: Design and implement sustainable IT practices and unlock sustainable business opportunities” som lanserades i slutet av 2022 och nu finns att köpa via Amazon. 

När Niklas började sitt arbete med att definiera en hållbar IT-strategi började han med att läsa in sig på den kunskap som redan fanns att tillgå. Han insåg dock snabbt att utmaningen var än större än han kunnat föreställa sig. Även med en global kartläggning blev insikten att det i princip inte fanns någon kunskap att ta del av och inga Thought Leaders att luta sig emot. Så istället för att bygga på befintlig kunskap och ramverk fick Niklas börja från grunden och skapa ett ramverk för en hållbar IT-strategi. För att underlätta för andra CIO-er som befinner sig i samma situation så har Niklas dessutom valt att skriva boken Sustainable IT Playbook for Technology Leaders, som publicerades nu i veckan, för att underlätta för andra CIO-er som står inför samma uppgift. 

”Vi har skapat en baseline och simulerat en target footprint.”

Niklas poängterar är att det viktiga inte är att hitta en exakt siffra för sin klimatpåverkan att utgå ifrån när det gäller att sätta sin hållbarhetsstrategi, utan det viktiga är att internt enas om en baseline att utgå ifrån för att definiera aktiviteter som leder till en minskning av det totala emissionsutsläppet.

För alla CIO-er som arbetar med målsättningen att minska emissioner från IT så krävs det insatser inom såväl datacenter, hårdvara som cirkularitet, för att lyckas. 

Det finns inte en åtgärd utan det är en mängd aktiviteter som ska summera upp till den totala minskningen. Niklas nämner t e x att använda Swappy för telefoner eller ett mer hållbart alternativ som Fairphone. Eller att kartlägga användningen av datorerna – ofta står upp till 30% av datorerna på även nattetid, vilket kan ändras med tydliga policies kring detta. Eller att använda Electricity Map för att kartlägga hur kolintensiv energin är på olika ställen i världen som kan fungera som en vägledning för att göra alla uppdateringar när den är som lägst i just den regionen. 

En annan aspekt som Niklas lyfter är de olika avtryck som ett företag har att ta hänsyn till och som bör ingå för att få en strategi som tar hänsyn till hela ekosystemet. 

1. Foot print – ett företags interna avtryck när det kommer till att driva och upprätthålla affären och den egna organisationen
2. Hand print – de avtryck ett företags produkter och tjänster lämnar under hela produktlivscykeln
3. Heart print – ett perspektiv som vi utifrån ett svenskt perspektiv har svårast att relatera till då vi har ett starkt offentligt socialt skyddsnät, vilket inte finns i många länder. Heart print refererar till sociala insatser ett företag gör för samhället. Niklas har själv bott flera år i USA och har relativt lätt att förhålla sig till ett företags sociala åtaganden. Och det gäller även i hållbarhetsfrågan. 

Genom sitt arbete med att skapa en hållbar IT-strategi som resulterade i en av de första Playbooks som skrivits i ämnet så har Niklas nu blivit en av de tankeledare han själv sökte efter när han började sin kartläggning och han är en av Board of Directors i den internationella organisationen Sustainable IT. Niklas vill genom sitt arbete verka för att öka kunskapen kring vikten av en hållbar IT och hur den kan uppnås. 

Hans råd till dig som CIO är:

-Börja jobba med frågorna omgående.
-Förstå vilka regelverk som du har att förhålla dig till, t ex SEC Carbon Disclosure, EU Taxonomy, CSRD
-Och om inte DU vill – så sätt någon annan att göra jobbet. För det måste göras.

Eller som Niklas uttrycker det:

”Det är inte rocket science – det är precis som med säkerhet – man behöver tänka lite annorlunda. ” – Niklas Sundström, SVP & CIO ASSA Abloy Global Solution

Länk till Linkedin

Niklas bok hittar du härProfessorn Mike Hazas – ”Även data har ett klimatavtryck”