Johan Clausén, CIO Skandia -Vikten av att samarbeta för att driva ett hållbarhetsarbete inom IT
Johan Clausén, CIO Skandia

Johan Clausén, CIO på Skandia, är en eldsjäl inom hållbarhet och driver agendan för Skandias hållbarhetsarbete inom IT. Johan är även en av eldsjälarna i CIOCO2-nätverket och delar generöst med sig av sina egna erfarenheter, vilket också ligger helt i linje med hans syn på att driva förändring och förbättring. Johans devis är att om vi lär av varandra så kan vi påverka och driva förändring genom att efterfråga samma saker och verka för att hitta lösningar på våra gemensamma problem.
En klok reflektion från Johan är att det är rätt få saker inom IT som är rena affärshemligheter. Många av de processer, ansvarsområdenoch frågeställningar som Johan driver tillsammans med sin organisation är i grunden affärsgeneriska. Kravställningen på systemlösningar, upphandlingar och avtal är frågor för de flesta CIO-er utan att ha direkt koppling till den unika affären. För Johan är det därmed naturligt att tänka samarbete kring dessa frågor.

Samarbete är det som Johan lyfter fram som sitt främsta verktyg i det hållbarhetsarbete som han driver tillsammans med IT-organisationen på Skandia. Han lyfter även fram vikten av att arbeta tillsammans med sina leverantörer i dessa frågor.

”Om vi lär av varandra, så kan vi tillsammans påverka genom att efterfråga samma saker.

Johan Clausén • CIO Skandia

För Skandia så sker majoriteten av kapacitetsleveransen externt och därför är Skandia beroende av leverantörerna att kunna bli hållbara i de externa leveranserna. Just denna utmaning kommer ju allt fler CIO-er att möta i och med det nya hållbarhetsdirektivet inom EU där vi behöver mäta och redovisa såväl intern (direkt) och extern (indirekt) påverkan. 

För Johan har det blivit naturligt att jobba med leverantörsstyrning genom att samarbeta med leverantörerna. 

”Vi ställer krav genom hela avtalsperioden och genom att ställa krav så är vi även med och utvecklar tjänsterna genom att leverantörerna ser att dessa behov inte bara finns hos oss på Skandia utan hos många andra av deras kunder. Vi försöker att arbeta med såväl krav som inspiration i en bra balans, det tror jag är ett vinnande koncept”, säger Johan. 

På den första CIOCO2-konferensen i september 2022 så delade Johan med sig av två exempel där han, tillsammans med sitt team, drivit Skandias hållbarhetsfrågor inom IT tillsammans med sina leverantörer. 

Hårdvara är det område som ger störst klimatpåverkan inom IT och den stora miljöeffekten uppstår vid produktionen, så att maximera produktens livscykel är av yttersta vikt. Skandia har tillsammans med sin telekomoperatör haft produktlivscykeln som utgångspunkt för att definiera när det bästa bytestillfället för telefoner är för Skandia. Utgångspunkten var att försöka nyttja telefonerna så länge som möjligt. Med telekomoperatörens hjälp och kunskap om hela produktlivscykeln kom Skandia och leverantören fram till att bästa bytestillfället var redan efter 30 månader. Genom ett tidigare telefonbyte kunde Skandia få ett bättre pris för inbytestelefonerna och leverantören kunde enklare sälja telefonerna vidare. Det resulterar i att telefonerna används längre tid innan de återvinns. 

Johans andra exempel på vikten av ett nära leverantörssamarbete rör själva lagringen. Tillsammans med leverantören av fillagringstjänster så har Skandia kunnat genomföra en flytt från datacenter på Irland och i Nederländerna till datacenter i Sverige som har betydligt mindre klimatpåverkan. De har även jobbat tätt tillsammans med sin molnleverantör för att få återrapporterat Skandias totala energiförbrukning och emissionsutsläpp. Initialt hade leverantörerna svårt att tillgodose behovet men i takt med att allt fler av deras kunder efterfrågat detta så har även de förstått vikten av att tillgodose behoven.

Johan tror att CIOCO2-nätverket har en viktig roll att fylla kring att driva leverantörssamarbetet.


”Om vi lär av varandra så kan vi påverka i högre grad genom att efterfråga samma saker”, säger Johan.4 tips för hur er IT-organisation kommer igång med Cirkulär IT